Diensten

Yourknowhow biedt ondersteuning op het gebied van vakkennismanagement, verandermanagement en risicomanagement. De kernwaarden integraliteit en mensgerichtheid staan bij de uitvoering van al deze diensten centraal. Daarbij ondersteunt Yourknowhow uw organisatie bij alle fasen van een implementatie: bij de voorbereiding, de realisatie en de borging. Dit leidt tot resultaten die bijdragen aan een duurzame en veerkrachtige organisatie.

Vakkennismanagement v0.2

Vakkennismanagement

Yourknowhow biedt ondersteuning in het vaststellen, vastleggen, ontsluiten en borgen van de beschikbare kennis binnen uw organisatie. Hierdoor is deze kennis altijd voor iedereen in de organisatie snel en eenvoudig toegankelijk.

lees meer…

Verandermanagement v0.2

Verandermanagement

Yourknowhow biedt ondersteuning bij het analyseren en implementeren van veranderingen binnen uw organisatie. Onze integrale aanpak resulteert in een natuurlijke overgang naar de nieuwe situatie, wat leidt tot een duurzame borging binnen de organisatie.

lees meer…

Risicomanagement v0.2

Risicomanagement

Yourknowhow biedt ondersteuning bij het inzichtelijk maken van de risico’s en kansen binnen uw organisatie. Dit leidt tot een duurzaam risicobeleid waarmee de continuïteit van uw organisatie gewaarborgd wordt.

lees meer…

Mogelijke toepassingen van onze dienstverlening

Ondersteuning implementatie (digitale) systemen

Voor een optimale prestatie is het noodzakelijk dat de mensen goed ondersteund worden in het uitvoeren van hun werk. Yourknowhow helpt hierbij door te toetsen in welke mate de huidige (digitale) systemen de werkzaamheden ondersteunen, maar ook door vast te stellen aan welke eisen een (digitaal) systeem moet voldoen. Op die manier kan bepaald worden welk (digitaal) systeem het beste past voor de ondersteuning van uw mensen.

Communicatie in context

Het is van belang dat de vakmensen in uw organisatie op de hoogte zijn van genomen besluiten en wat de gevolgen hiervan zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Zo zijn zij in staat een optimaal resultaat te leveren van uw dienstverlening. Om dit te bereiken ‘vertaalt’ Yourknowhow de besluitvorming in de taal van de vakmensen.

Reorganisatie of fusie

Om de reorganisatie of fusie binnen uw organisatie op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten verlopen, is het van belang inzicht te hebben in de gevolgen. Met onze integrale aanpak zijn wij in staat deze gevolgen zichtbaar te maken voor zowel mensen, organisatie, processen en IT. Op basis hiervan kan op een juiste manier invulling worden gegeven aan de reorganisatie of fusie.

Invoeren van veranderingen

Voor het succesvol implementeren van een verandering is het noodzakelijk om de vakmensen binnen de organisatie intensief bij de verandering te betrekken. Door samen invulling te geven aan de verandering ontstaat meer draagvlak. Yourknowhow ondersteunt uw mensen niet alleen tijdens de invoering van de verandering, maar ook erna. Zo creëren wij een duurzame verandering voor uw organisatie.

Kennis behoud en onderhoud

Om te zorgen dat uw organisatie continue kwaliteit kan leveren, is het van belang de kennis van de vakmensen in de organisatie vast te leggen. Yourknowhow stelt deze kennis samen met de vakmensen vast, in een context en taal die voor iedereen toegankelijk is. Zo borgen wij de vakkennis binnen uw organisatie.

Duurzaam risicobeleid

Yourknowhow benadrukt het sturen vanuit kansen en niet vanuit risico’s. Vandaar dat wij liever spreken van succesfactoren in plaats van risicofactoren. Het is essentieel deze factoren te monitoren, om te bepalen waar op welk moment de grootste kansen en risico’s liggen. Op basis hiervan kan bepaald worden waar de meeste aandacht naar toe moet gaan. Samen met u werken wij aan het beheersen van de kansen en risico’s om de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.

Waarom vakkennismanagement?

Yourknowhow gelooft dat de kennis van de vakmensen in de organisatie van essentieel belang is voor het leveren van een continue kwaliteit. Zij beschikken over de kennis en ervaring die nodig is om het dagelijks werk uit te voeren. Om die reden stellen wij deze kennis samen met de vakmensen vast. Vervolgens wordt de kennis vastgelegd. Dit wordt gedaan in een context en taal die toegankelijk is voor de mensen die het vak uitvoeren, ook wel ‘in de taal van de werkvloer’. Vandaar dat wij bij Yourknowhow liever spreken van ‘vakkennis’ in plaats van ‘kennis’.

Wat is verandermanagement volgens Yourknowhow?

Yourknowhow gelooft in natuurlijke verandering. Een verandering kan succesvol geïmplementeerd worden wanneer de mensen vanuit hun eigen perceptie begrijpen dat de verandering voor de organisatie noodzakelijk is. Om dit te bereiken betrekt Yourknowhow de mensen van de organisatie intensief bij de verandering. Wij creëren inzicht in de behoefte om te veranderen en hanteren daarbij een integrale aanpak. Hierdoor wordt een breed draagvlak gecreëerd. Daarnaast ondersteunen wij de mensen niet alleen tijdens de invoering van de verandering, maar ook erna. Dit leidt ertoe dat mensen hun gedrag en handelen blijvend veranderen, waardoor de nieuwe situatie verankerd wordt in de organisatiecultuur.

Wat is risicomanagement volgens Yourknowhow?

Yourknowhow ziet de mens in de organisatie als grootste succesfactor en daarmee ook als grootste risicofactor. De menselijke aandacht en de kracht van hun samenwerking staan dan ook centraal. Door de risico’s en kansen binnen uw organisatie inzichtelijk te maken, kan worden bepaald waar de focus ligt en welke handelingen uitgevoerd moeten worden om te optimaliseren. Wij hanteren hierbij een integrale benadering en een mensgerichte aanpak. Daarnaast gaan wij in de uitvoering van ons risicomanagement uit van drie kernelementen: cultuur, vakkennis en controle. Deze kernelementen vormen in relatie met elkaar een basis om tot een optimaal resultaat te kunnen komen. Wij realiseren dit door groeipotentie tot bloei te brengen bij de mensen van uw organisatie: de organisatie groeit, wanneer de mensen groeien.