Over YKH – oud

Natuurlijk veranderen

Bij Yourknowhow geloven we dat natuurlijke verandering leidt tot de beste resultaten. Onder natuurlijk verstaan wij ‘vanzelfsprekend’. Dit houdt in dat mensen vanuit eigen perceptie begrijpen dat de verandering voor de organisatie noodzakelijk is. Om dit te bereiken betrekt Yourknowhow de mensen intensief bij de verandering, zodat de consequenties zichtbaar worden gemaakt. Dit vergroot de kans dat het beoogde resultaat bereikt wordt.

Zowel uit onderzoek als uit eigen ervaring kunnen wij concluderen dat in de praktijk veel verandertrajecten en IT implementaties niet het beoogde resultaat bereiken. Reden hiervoor is dat men teveel aandacht besteedt aan modellen en systemen en hiermee de mens en zijn gedrag uit het oog verliest. Het gevolg hiervan is dat er een systeem of verandering wordt geïmplementeerd die de medewerkers wordt opgelegd. Dit leidt tot weinig draagvlak binnen de organisatie waardoor de verandering niet geborgd wordt.

Bij Yourknowhow worden de medewerkers vanaf het eerste moment bij het proces betrokken. Voor een adequate implementatie is het van belang inzicht te creëren in de behoefte om te veranderen. Dit inzicht creëren wij door eerst de essentie van de organisatie vast te stellen in een zogenaamd samenwerkingsoverzicht. Hiermee maken wij de transformatie van de oude naar de nieuwe situatie transparant. Vervolgens hanteren wij een integrale aanpak voor de organisatie, de processen, de informatie en de mensen (de OPI aanpak). Om een bedrijf optimaal te laten functioneren, moeten deze elementen in balans met elkaar zijn. Deze integrale benadering leidt tot meer gemeenschappelijk draagvlak en dus tot resultaten die beter op elkaar afgestemd zijn.

SMART RELATIONEEL SAMENWERKEN

Yourknowhow heeft een eigen invulling voor SMART werken. Dit noemen wij ‘SMART Relationeel Samenwerken’. De betekenis die de Yourknowhow’er hanteert voor SMART is: Sociaal, Mensbewust en Middelbewust (in hun relaties), Afgestemd (vanuit eigen verantwoordelijkheid), Relatiebewust, Toegevoegde waarde (maatschappelijk verantwoord). In deze samenwerking wordt aandacht besteed aan relaties, bewust zijn en zelfbesef met als doel om tot gemeenschappelijke en afgestemde resultaten te komen.

Binnen veel organisaties zien wij een bepaalde mate van eilandvorming ontstaan. Iedereen is gefocust op zijn of haar eigen doel en voert de taken uit die hiervoor van belang zijn. Echter, zonder zich bewust te zijn van het geheel. Dit resulteert vaak in producten die niet tot één geheel leiden.

Yourknowhow maakt de relaties en onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk. Zo creëren wij een samenwerking in de organisatie die gebaseerd is op onze invulling van SMART. In deze samenwerking zijn ieders afhankelijkheden en bijdragen inzichtelijk. Ook zijn alle verwachtingen getoetst en op elkaar afgestemd. Dit leidt tot een omgeving waarin iedereen samen werkt aan het gemeenschappelijke doel.

Waardevol verbinden

Yourknowhow gelooft in de waarde van verbinden. Wij verbinden de mensen binnen een organisatie met elkaar, waardoor meer inzicht en begrip in elkaars werkzaamheden ontstaat. Dit inzicht leidt tot transparantie in de processen, waardoor knelpunten zichtbaar worden gemaakt. Deze knelpunten bespreken wij met alle betrokken partijen, zodat afstemming plaats kan vinden over de invulling. Het resultaat is een betere (op elkaar afgestemde) samenwerking.

De ervaring van Yourknowhow is dat in de dagelijkse praktijk vaak ruimte ontbreekt om elkaar(s) (vak) te leren kennen. Het gevolg hiervan is dat men onvoldoende bekend is met de werkzaamheden die anderen uitvoeren en wat nodig is om het werk goed te kunnen doen. Ook ontbreekt het vaak aan duidelijke afspraken over het op te leveren product of de op te leveren dienst. Hierdoor gaat men op zoek naar eigen invulling met als gevolg dat producten of diensten worden opgeleverd die onvoldoende aan de (vaak onbekende) verwachtingen voldoen. Dit kan onnodig leiden tot frustratie en werk.

Yourknowhow brengt de verbinding tot stand door zowel mensen als middelen bij elkaar te brengen en de onderlinge relaties zichtbaar te maken. Ook verschaffen wij inzicht in de samenhang en integratie tussen de verschillende betrokkenen. De transparantie die wij hiermee creëren leidt onder andere tot begrip voor elkaars werk. Daarmee maken wij het optimaliseren van de werkzaamheden (meer) mogelijk. Knelpunten worden sneller zichtbaar en er ontstaat meer wederzijds vertrouwen binnen de organisatie.